DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 

 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Marko Podvršnik, univ.dipl.prav.

Telefon: 01/360-16-04

E-naslov: marko.podvrsnik@obcina.skofljica.si

 

Področje dela: vodenje občinske uprave.

Opis dela:

- vodenje in organizacija dela občinske uprave in nadzor nad njenim delom;
- skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave;
- izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji;
- opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave;
- organizacija tajniških poslov za občinski svet, odbore in komisije;
- pomoč županu in občinskemu svetu;
- pregled in priprava splošnih aktov za občinski svet in župana;
- skrb za objavo splošnih aktov;
- dajanje pobud, predlogov in mnenj državnim organom, ki se tičejo koristi občine;
- upravljanje z občinskim premoženjem;
- pregled pogodb s partnerji in po pooblastilu župana sklepanje pogodb z njimi;
- kadrovske zadeve po pooblastilu predstojnika;
- strokovno in organizacijsko delo v zvezi z izobraževanjem delavcev;
- sodelovanje v postopkih javnih naročil;
- opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana.