FINANCE

 

Vodja oddelka za finance in računovodstvo: 

 

Področje dela: finance, proračun.

Opis dela:

- vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na svojem področju;
- pripravljanje odlokov, sklepov in drugih predpisov;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- vodenje financ in proračuna;
- priprava predloga proračuna občine in spremljanje ter priprava pregleda realiziranih prejemkov in izdatkov;
- priprava zaključnega računa občine;
- priprava predpisanih poročil za zunanje uporabnike;
- izdelava analitičnih poročil za posamezne uporabnike računovodskih informacij;
- stalno spremljanje likvidnosti ter solventnosti občine in ustrezno ukrepanje ter opravljanje plačilnega prometa;
- izvajanje nadzora nad porabo proračunskih sredstev pri posrednih uporabnikih proračunskih sredstev;
- izdelava pogodb in drugih aktov s področja dela;
- vodenje postopkov zadolževanja;
- sodelovanje v postopkih javnih naročil;
- nadzor nad prejetimi fakturami, vpisom v knjigo faktur ter likvidacija računov skladno z veljavnim pravilnikom o izplačilih iz proračuna;
- razvojne naloge in razvojni načrti;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave.

 

RAČUNOVODJA

Petra OKORN  

 Telefon: 01/360-16-30

E-naslov: racunovodstvo@obcina.skofljica.si

 

  

Področje dela: finance, računovodstvo, proračun.

Opis dela:

- obračunavanje plač, drugih osebnih prejemkov, nagrad, honorarjev,
- vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev,
- materialno knjigovodstvo,
- izdelava premoženjske bilance,
- fakturiranje,
- dnevno urejanje prispelih izpiskov in vodenje evidence,
- knjiženje urejene in verodostojne knjigovodske listine v temeljne poslovne knjige,
- obračun plač,
- knjiženje v pomožne poslovne knjige,
- obračun drugih izplačil fizičnim osebam,
- usklajevanje saldov,
- poročilo pokojninskemu zavodu za pokojninsko dobo za posameznega delavca – M4 obrazec,
- poročanje Davčni upravi RS o prejemkih fizičnih oseb za napoved dohodnine,
- poročanje za namene statistike finančnih računov,
- vnos v register osnovnih sredstev,
- letni obračun amortizacije osnovnih sredstev,
- knjiženje popisnih razlik,
- izdelava letnega poročila,
- priprava nalogov za plačilo,
- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave.