URBANIZEM

TOMAŽ MIVŠEK 

  Tel: 01/360-16-29 

      E-naslov: Tomaz.Mivsek@obcina.skofljica.si

 

Prostorske značilnosti občine         Lokacijska informacija

 

Področje dela: urejanje prostora in varstvo okolja.

Opis dela:

- priprava gradiva za pripravo prostorskih planov in drugih prostorskih izvedbenih aktov;
- skrb za izpolnitev pogojev, ki določijo ustrezni organ, organizacije in skupnosti za pripravo prostorsko - izvedbenih aktov;
- organiziranje priprav prostorsko izvedbenih aktov in sodelovanje z ustreznimi strokovnimi službami pri pripravi strokovnih podlag zanje;
- skrb za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov ter dajanje pojasnil o rešitvah prostorskega izvedbenega akta na javnih obravnavah;
- izdajanje lokacijskih informacij in drugih odločb v upravnih postopkih
- nudenje strokovne pomoči pri zadevah urejanja prostora;
- dajanje informacij občanom in drugim investitorjem o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- zbiranje, evidentiranje ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor;
- pripravljanje aktov in pogodb s področja dela;
- izdajanje soglasij;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- razvojne naloge in razvojni načrti s področja dela;
- opravljanje drugih del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.