LOKACIJSKA INFORMACIJA

 

Z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l.RS št. 33/2007), ki velja od 28.4.2007, lokacijska informacija za gradnjo objektov ni več obvezna priloga dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, prav tako pa tudi ni obvezna pri postavitvi pomožnega objekta.
Pomožne (nezahtevne in enostavne) objekte se postavlja v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost – Ur.l.št. 37/08 (v nadaljevanju Uredba). Na željo stranke pa lahko občina izda tudi lokacijsko informacijo, ki je zgolj informativne narave. Za skladnost posega z Uredbo in prostorskimi akti odgovarja investitor.
Za promet z nepremičninami pa ZPNačrt ukinja lokacijsko informacijo in predpisuje Potrdilo o namenski rabi zemljišča (v nadaljevanju Potrdilo), ki ga občina izda kot potrdilo iz uradne evidence in je obvezna sestavina postopka prometa z nepremičninami. Kopija kartografskega dela prostorskega akta je sestavni del Potrdila.


SPLOŠNA NAVODILA K IZDAJI LOKACIJSKE INFORMACIJE


Obrazci vlog za posamezne lokacijske informacije:

L1 - potrdilo o namenski rabi zemljišča

L2 - za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

L3 - za parcelacijo stavbnih zemljišč

Pojasnila k obrazcu L2:

 

Posegi pod točko a), ki se lahko pričnejo le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja so:

- gradnja novega objekta
- rekonstrukcija objekta
- nadomestna gradnja in odstranitev obstoječega objekta
- sprememba namembnosti obstoječega objekta

Posegi pod točko b) se lahko pričnejo v skladu z Uredbo, ki pomožne objekte deli na nezahtevne in enostavne. Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi Pravilnika o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS st. 38/08). 
Brez gradbenega dovoljenja lahko investitor postavi enostavni objekt in izvaja redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih (ki niso spomeniško varovana in ki ne ležijo ob javnih površinah).

- Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in dela na objektu ali prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij, s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta.
- Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza; instalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oz. izvedejo druge njihove izboljšave.