INVESTICIJE - KOMUNALA

 

Vodja oddelka za investicije in komunalo:

višja svetovalka za investicije

Gabrijela GOLOB 

   Telefon: 01/360-16-27

   E-naslov: gabrijela.golob@obcina.skofljica.si

 


Področje dela: investicije, področje gradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

Opis dela:

- vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja investicij;
- opravljanje strokovno-tehničnih del na komunalnem gospodarstvu;
- sodelovanje pri postopkih pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč;
- priprava aktov s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje dela v skladu z zakoni in predpisi;
- sodelovanje z občinskimi, medobčinskimi in republiškimi institucijami;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- vodenje upravnih postopkov s področja dela in sodelovanje pri premoženjsko-pravnih zadevah;
- vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja;
- vodenje razvojnih projektov in priprava investicijsko-tehnične dokumentacije na področju dela;
- izdelava programov, analiz, planov, poročil, pogodb in evidenc s področja dela;
- izdajanje soglasij s področja dela;
- razvojne naloge in razvojni načrti s področja dela;
- opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali tajnika občine.

 

  Višji svetovalec za komunalo

  Zlatko PEČAR


   Telefon: 01/360-16-14

     E-naslov: zlatko.pecar@obcina.skofljica.si

Področje dela: gradnje in vzdrževanje komunalne infrastrukture

Opis dela:

- vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja investicij v komunalnih dejavnostih, cestnega gospodarstva, prometa, ekologije in drugih dejavnosti;
- opravljanje strokovno-tehničnih del na komunalnem gospodarstvu;
- sodelovanje pri postopkih pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč;
- priprava aktov s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje dela v skladu z zakoni in predpisi;
- sodelovanje z občinskimi, medobčinskimi in republiškimi institucijami;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- vodenje upravnih postopkov s področja dela in sodelovanje pri premoženjsko-pravnih zadevah;
- vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja;
- vodenje razvojnih projektov in priprava investicijsko-tehnične dokumentacije na področju dela;
- izdelava programov, analiz, planov, poročil, pogodb in evidenc s področja dela;
- izdajanje soglasij s področja dela;
- razvojne naloge in razvojni načrti s področja dela;
- opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali tajnika občine.


Višja svetovalka za komunalo
Katja Mikec

   Telefon: 01/360-16-13
   E-naslov: Katja.Mikec@obcina.skofljica.si

Področje dela: komunalni prispevki, evidenca NUSZ, promet, služnosti

Opis dela:

- sodelovanje pri priprava odlokov in drugih predpisov s področja dela;
- vodenje upravnih in drugih postopkov na področju dela;
- koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na področju dela;
- zbiranje, evidentiranje ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov z delovnega področja;
- izdajanje prometnih in drugih soglasij s področja dela;
- vodenje evidenc s področja NUSZ in nepremičnin občine;
- vodenje upravnih postopkov v zadevah izračuna komunalnih prispevkov;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- opravljanje del po nalogu predstojnika ali tajnika občine.

 

 


Analitik

 


Področje dela: analitična dela, arhiviranje, krajevne, vaške in četrtne skupnosti.

Opis dela:

- dela arhivarja za občinsko upravo ter župana;
- sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
- sodelovanje z odbori in komisijami občinskega sveta;
- naloge s področja krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti;
- naloge s področja turizma;
- opravljanje drugih del po nalogu župana in direktorja občinske uprave.