ODDELEK ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

  VODJA GJS

strokovno tehnični delavec

Stane BOZJA

   Telefon: 01/360-16-08

   E-naslov: stane.bozja@obcina.skofljica.si    

 

Administratorka

Brigita ŠKUFCA

Telefon: 01/360-16-28

E-naslov: brigita.skufca@obcina.skofljica.si

 


HIŠNIK - VZDRŽEVALEC

Vinko CIMPERMAN / Janja ROVANŠEK / Janez KLANČAR

 

 

Naziv delovnega mesta: Vodja GJS

Področje dela: vodenje GJS

Opis dela:

- vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja gospodarskih javnih služb;
- vodenje in urejanje pokopališke dejavnosti;
- organiziranje čiščenja in urejanja javnih površin ter javne snage;
- organiziranje plakatiranja, obešanja transparentov in zastav, okrasitev naselij;
- organiziranje urejanja in vzdrževanja javnih poti, površin za pešce, zelenih in rekreacijskih površin itd. ter nadzor;
- organiziranje urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč;
- organizacija in nadzor zimske službe;
- organizacija vzdrževanja stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v občinski lasti;
- urejanje prometne problematike na občinskih cestah;
- priprava javnih razpisov in pogodb na področju dela;
- sodelovanje pri pripravi koncesijskih aktov;
- nadziranje dela izvajalcev gospodarskih javnih služb;
- sodelovanje pri civilni obrambi;
- skrb za banko cestnih podatkov;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali direktorja občinske uprave.

Naziv delovnega mesta: Administratorka

Področje dela: sprejemna pisarna, GJS

Opis dela:

- sprejem in osnovno informiranje občanov;
- izvajanje nalog pisarniškega poslovanja;
- dajanje informacij občanom, sprejem vlog občanov, sestavljanje vlog na zapisnik in knjiženje v informacijski sistem;
- izdajanje obrazcev in dajanje navodil občanom za njihovo izpolnjevanje;
- spremljanje, evidentiranje in odpravljanje pošiljk;
- razvrščanje in klasifikacija spisov;
- knjiženje pošte in drugih dokumentov;
- posredovanje telefonskih zvez;
- fotokopiranje;
- priprava zapisnikov;
- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- prodajanje taksnih vrednotnic;
- priprava obračunov in računov;
- opravljanje del po nalogu predstojnika ali tajnika občine ali vodje režijskega obrata.

Naziv delovnega mesta: Hišnik – vzdrževalec

Področje dela: hišniško-vzdrževalna dela, kurirska opravila.

Opis dela:

- urejanje pokopališč;
- čiščenje in urejanje javnih površin ter javna snaga;
- plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij;
- urejanje in vzdrževanje javnih poti, gozdnih poti, površin za pešce, zelenih in rekreacijskih površin itd. ter nadzor;
- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
- izvajanje zimske službe;
- vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v občinski lasti;
- kurirska služba;
- opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali direktorja občinske uprave.