POSLOVNO OBRTNA CONA ŠKOFLJICA

  
   Projekt delno financira EU

 

 

Zloženka Poslovno obrtna cona Škofljica PDF datoteka (0.5MB) za pregledeovanje potrebujete program Adobe Reader.


klikni za večjo sliko

Poslovno obrtna cona (POC) Škofljica je večje zaokroženo območje, zasnovano z namenom, da se razvije v sodobno podjetniško okolje. Skupna bruto površina zemljišč obsega 302.211 m2, od tega je površina gradbenih parcel 204.159 m2. Površina javne infrastrukture v coni obsega 58.247 m2. V POC bo na voljo večje število zemljišč, na katerih bo možna gradnja različno velikih poslovnih objektov. Poslovni programi, ki jih je možno načrtovati in realizirati so fleksibilno opredeljeni in obsegajo predvsem servisne, proizvodne ter skladiščne dejavnosti, praviloma v merilu drobnega gospodarstva, brez onesnaževanja okolja. Osnovna dejavnost se lahko dopolni še z objekti namenjenimi trgovini ter spremljajočim dejavnostim.

Območje ima s svojo lego neposredno ob državni cesti Škofljica - Kočevje zagotovljeno dobro dostopnost za cestni promet, ki jo dopolnjuje še neposredna bližina železniške proge Ljubljana – Novo mesto. Zazidalni načrt predvideva podaljšanje industrijskega tira do novih investitorjev v coni.

Na voljo bodo zemljišča v velikosti med 1100 in 1300 m2, ki predstavljajo osnovne gradbene enote. Na njih bo možno zgraditi objekte tlorisne velikosti do 26x30 m, enotne višine 8m. Teh enot je skupaj 35, predvidenih je še 5 večjih gradbenih enot v velikosti med 2500 in 3000 m2. Posamezna zemljišča je možno tudi združevati v večje komplekse.

Poslovno obrtna cona bo na javno cestno mrežo navezana preko novega cestnega priključka, ki je predviden iz južne strani. Z novim cestnim priključkom bo območje funkcionalno povsem samostojno, kajti zazidalni načrt predvideva ukinitev dosedanjega uvoza

v POC. Na novi cestni priključek bo navezana notranja cestna mreža, ki je dimenzionirana s tehničnimi elementi, ki zagotavljajo nemoten promet tudi za težka vozila. V coni so urejene kolesarske steze in pločniki.

Komunalna infrastruktura bo obsegala vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, oskrbo z električno energijo, daljinsko oskrbo s plinom, telekomunikacijsko omrežje in javno razsvetljavo.

Občina Škofljica je v letu 2005 na javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con prijavila gradnjo I. faze cestne in komunalne infrastrukture v poslovni coni. I. faza predvideva izgradnjo glavne dostopne ceste 1.4 in ceste 2 s komunalnimi vodi. Izgradnja obeh cest omogoča dostop do gradbenih parcel posameznih investitorjev v površini 45.302 m2. S tem je Občini omogočena prodaja njenih gradbenih zemljišč. Vrednost I. faze znaša 563.062.998,12 SIT, investicija pa je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 314.100.724,69 SIT.  

V letu 2006 je Občina Škofljica za sofinanciranje lastne udeležbe pridobila s strani SVLR sredstva v višini 11.545.464,00 SIT.

V I. fazi je asfaltiranih 7784 m2 cestnih površin, 1188 m2 kolesarskih stez in 1165 m2 pločnikov. V cestah so vsi komunalni vodi, za premostitev potoka Škofeljščica pa je zgrajen mostiček v dolžini 19,3 m.
 
Izgradnja I. faze je zaključena, občina bo nadaljevala s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za naslednjo fazo gradnje cest in komunalne infrastrukture.

 

Gradnja javne in komunalne infrastrukture POC Škofljica II. faza

 

AKTUALNO 

II. Faza Poslovno obrtne cone Škofljica ima novega lastnika, zato bo v kratkem aktualna tudi gradnja objektov za poslovno-obrtno dejavnost.
Trenutno je prostih še nekaj površin.
Kontak: SBS Trgovina d.o.o., Lavrica/Škofljica
Gsm: 041/820 406.