OBČINSKI SVET

  

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA           

 

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov, ki se volijo za 4 letno mandatno obdobje. Odločajo z večino opredeljenih glasov, če je na seji prisotnih najmanj 8 članov, razen če v Statutu in Poslovniku ni določena večja večina.

 

• Alojz Vesel– NL MOJA OBČINA; naslov: Vrh nad Želimljami, 1291 Škofljica

• Bojan Božič – NL NAŠA OBČINA, naslov: Srednjevaška ulica 49, Lavrica, 1291 Škofljica, e-naslov: bojan.bozic@lavrica.eu

• Boris Zupančič - SDS; naslov: Rabska 9, 1291 Škofljica

• Helena Grm Šerjak – NL MOJA OBČINA; Gradišče I 26, 1291 Škofljica, tel. 051 622 103

• Janez Rugelj – STRANKA MODERNEGA CENTRA; naslov: Na hrib 42, 1291 Škofljica, e- naslov: janez.rugelj@rujzdesign.com

• Mojca Brkinjač - LISTA ZA ENAKOPRAVNOST OBČANOV

• Mag. Maja Novak – NL MOJA OBČINA, Smrjene 11, 1291 Škofljica, tel. 041 293 496, e- naslov: maja.novak80@gmail.com

•mag.Nataša Spreitzer – NL NAŠA OBČINA, Lavrica, Pot na Debeli hrib 54, 1291 Škofljica 

• Sonja Martinc - NL MOJA OBČINA, Lavrica, Selska ulica 25, 1291 Škofljica

• Peter Pal - Desus, Pijava Gorica, Kočevska c.150, 1291 Školfjica

• Robert Ilc  – NS; naslov: Smrjene 173, 1291 Škofljica, tel. 041 475 475, 

• Rebeka Lesjak  – SMC, Šmarska cest 60,1291 Škofljica

• Simona Kostrevc - SDS; naslov: Srednjevaška 65, Lavrica, 1291 Škofljica

• Roman Brunšek,  NL MOJA OBČINA, Ogrinova 46, 1291 Škofljica

• Slavka Kregar – NS, naslov: Lavrica, Selska ulica 68, 1291 Škofljica

NALOGE

 • Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta,
  sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi pod-župana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije pod-župana,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, kolikor ni za odločanje o tem pooblaščen drug organ,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • odloča o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.