ODBORI, KOMISIJE IN DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA

                                                                                                                                   
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov, določi občinski svet tudi njegove naloge.


Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Komisije in odbori štejejo praviloma najmanj 5 in največ 7 članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje. 

KOMISIJA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI -KDD

IME IN PRIIMEK

STRANKA

HELENA GRM ŠERJAK,
PREDSEDNICA

LISTA MOJA OBČINA

SIMONA KOSTREVC

SDS

SLAVKA KREGAR

NOVA SLOVENIJA

PETER PAL

DESUS

ROMAN BRUNŠEK

LISTA MOJA OBČINA


KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, FINANČNE IN PRAVNE ZADEVE - KGF

IME IN PRIIMEK

STRANKA

JANEZ RUGELJ,

SMC

PREDSEDNIK

BORIS ZUPANČIČ

SDS

SONJA MARTINC

MOJA OBČINA

ALOJZ VESEL

MOJA OBČINA

BOJAN BOŽIČ

NAŠA LAVRICA


KOMISIJA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALNE DEJAVNOSTI - KPROSTOR

IME IN PRIIMEK

STRANKA

MAJA NOVAK
PREDSEDNICA

MOJA OBČINA

JANEZ RUGELJ

SMC

ALJOZ VESEL

MOJA OBČINA

SLAVKA KREGAR

NOVA SLOVENIJA

NATAŠA SPREITZER

NAŠA LAVRICA


KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA- KSP

IME IN PRIIMEK

STRANKA

BORIS ZUPANČIČ

SDS

PREDSEDNIK

HELENA GRM ŠERJAK

LISTA MOJA OBČINA

REBEKA LESJAK

SMC

NATAŠA SPREITZER

NAŠA LAVRICA

DOMEN PETELIN

LISTA ZA VRTCE,ŠOLO IN ENAKOPRAVNOST


KOMISIJA ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV OBČANOV IN RAZVOJ OBČINE - KOPR

IME IN PRIIMEK

STRANKA

PETER PAL

DESUS

PREDSEDNIK

SONJA MARTINC

MOJA OBČINA

ROBERT ILC

NSI

BOJAN BOŽIČ

NEODVISNA LISTA NAŠA LAVRICA

DOMEN PETELIN

LISTA ZA VRTCE,ŠOLO IN ENAKOPRAVNOST


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA - KVOLITVE

IME IN PRIIMEK

STRANKA

ROMAN BRUNŠEK,

PREDSEDNIK

LISTA MOJA OBČINA

SIMONA KOSTREVC

SDS

MAJA NOVAK

MOJA OBČINA

ROBERT ILC

NSI

REBEKA LESJAK

SMC


V SVET JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA

HELENA GRM ŠERJAK

LISTA MOJA OBČINA

SIMONA KOSTREVC

SDS

REBEKA LESJAK

SMC


V SVET JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA VRTEC ŠKOFLJICA

MAJA NOVAK

MOJA OBČINA

ROBERT ILC

NSI

SONJA MARTINC

MOJA OBČINA


V SVET GLASBENE ŠOLE GROSUPLJE

PETER PAL

DESUS


KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

SLAVKA KREGAR

NOVA SLOVENIJA


OBČINSKI SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - OSPV

BORIS ZUPANČIČ

SDS


SVET ZAVODA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

MAJA NOVAK

MOJA OBČINA